Afghan/Persians Channels

ARIANA TV
ATN NEWS
AFG JAVAN TV
ARIANA AFG
ATN AFG
TOLO NEWS
TOLO TV
PAYAM E AFG
BBC PARSI
KABUL NEWS
KAYHAN TV
KHURSHID
KHYBER TV
LEMAR TV
SROOD TV
KABUL TV
TAMADON
PASHTU 1
MAIWAND TV
SHAMSHAD TV